Doçent Nasıl Olunur?

İnsan hayatı; karşılanması gereken zaruri ihtiyaç ve isteklerden mürekkeptir. Hayatın sağlıklı bir
şekilde devam edebilmesi için bu gereksinimlerin tedarik edilmesi elzemdir ancak, temel ihtiyaçlar ve
şahıs arzular bireylere para mukabilinde verilmektedir. Dolayısıyla tüm bireyler yaşamını devam
ettirebilmek için gelir sahibi olmak istemektedir. Gelir sahibi olmanın en kolay ve garanti yolu ise
meslek sahibi olmaktan geçmektedir. Bu mesleklerin içerisinde en gözde olan ve en çok rağbet gören
mesleklerden birisi de doçentliktir. Pek çok birey doçent olmayı arzulamakta ve doçent nasıl olunur
sorusuna cevap aramaktadır.

Doçent Olma Süreci
Öncelikle doçent olmak için üniversite okumak ve lisans diploması almak ön şarttır. Çünkü ülkemizde
lisans mezunu olunmadığı takdirde doçent olunamamaktadır. Lisans diploması alındıktan sonra
yüksek lisans için başvuru yapılması gerekmektedir. Yüksek lisans başvurusu, sınavı ve mülakatı ise
her fakülte için farklı şekillerde seyretmektedir. Örneğin kimi fakültelerde yazılı ve sözlü ve bedensel
sınav varken kimisinde sadece yazılı sınav vardır. Bu süreçler başarılı bir şekilde tamamlandığı
takdirde yüksek lisans süreci başlamaktadır. Yüksek lisansın ne kadar süreceği, kaç yıl olacağı fakülte
senatosu tarafından Üniversiteler Kanunu ve ilgili hukuki hükümlere aykırı olmamak kaydıyla
belirlenmektedir. Belirlenen süreyi yüksek lisans öğrencileri başarılı bir şekilde tamamladıkları
takdirde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Yine rektörlüğün öngördüğü süreçler
tamamlanmalıdır. Bunun için ilgili üniversitenin mevzuatına ve Üniversiteler Kanunu’ na bakmak
yeterlidir. Araştırma görevlisi süreci tamamlandıktan sonra yardımcı doçent unvanı elde edilmektedir.
Sonrasında ise doçentlik unvanı gelmektedir. Doçentlik için gerekli şartlar:

·Uluslar arası makale
·Ulusal makale
·Kitap
·Eser
·Lisan üstü tez danışmanlığı
·Bilimsel araştırma projesi
·Bilimsel toplantı faaliyeti
·Eğitim öğretim faaliyeti
·Lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmiş yayınlar

Doçentlik başvurusu için verilen belgeler toplamda yedi jüri üyesi tarafından değerlendirilir. Bu yedi
jüri üyesinin beşi asıl ikisi yedek üyedir.

Doçent olabilmek için, yalnızca ilgili bölüme dair çalışma ve bilgi yetmemekte bununla birlikte yabancı
dil noktasında da iyi bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. YÖKDİL ve YDS sınavlarından altmış ve
üzeri puanın alınmış olması gerekmektedir. Sonrasında ise sözlü mülakat süreci gelmektedir.
Doçentlik için yapılan sözlü mülakatın hakikaten zor olduğunu belirtmekte fayda var.

Doçentliğin ekonomik boyutuna değinmek gerekirse, doçent maaşları yeni yapılan düzenleme ve
iyileştirme sonucu 5000 – 6500 TL arasında değişmektedir. Ancak bu salt maaştır. Bununla birlikte,
sene içerisinde yapılan çalışmalara göre ek ödemeler yapılmakta ve alınan maaş daha üst seviyelere
ulaşabilmektedir. Doçentliği cazip kılan en iyi yönleri ise; stresinin az olması, iş kazası ve ölüm riski içermemesi, izin ve tatil sürelerinin tatminkâr olması, başarı hissi vermesi ve ağır beden işçiliği
içermemesi şeklinde sırlanabilmektedir.

Donör Nasıl Olunur?

Sağlık; insan hayatının en önemli ve en mühim hususudur. Sağlık olmadığı takdirde diğer kıymetler
hiçbir önem arz etmeyecektir. Çünkü hepsinin varlığı sağlığın mevcudiyetine bağlıdır. Bu itibarla
hemen hemen herkes sağlığını korumanın yollarını aramaktadır. Sağlığı korumanın bir diğer yolu ise
dolaylı bir yöntem olan bağış yöntemidir. Donör olmak, kan bağışçısı olmak ve organ bağışçısı olmak
bizzat kendimizi değil ancak bir başkasının sağlığına kavuşması için önemli bir işlemdir. Bununla
birlikte bu aslında kendi sağlığımıza da dolaylı yönden bir yatırımdır. Çünkü donör olarak, kan ve
organ bağışlayıcısı olarak sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyorken öte yandan da
toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin oluşmasına katkıda bulunuyorsunuz. Bu sayede bir
başka zaman sağlığınızı kaybettiğiniz zaman ise yardımlaşma bilinci yüksek bir toplumda yaşamanın
sağladığı avantaj ile zaman kaybetmeden nakil için gerekli organ, kan ya da iliği bulabiliyorsunuz.
Şimdi ise donör nasıl olunur sorusunu süreçleri ile birlikte inceleyeceğiz.

Donör Nedir?
Kemik iliği nakli esnasında, hasta bireye kök hücrelerini veren kimseye donör denilmektedir. Bu
kişinin donör olabilmesi bazı şartlara tabidir. Öncelikle bu kimsenin hasta ile HLA uyumunun olması
gerekmektedir. HLA ise doku uyumudur.

Allojenik Nakil
Herhangi bir allojenik naklin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında bağışıklık sistemi fevkalade mühim
bir rol oynar. Bağışıklık sistemi en kısa tanımı ile vücudun savunma sistemidir. Bizleri bakteri virüs ya
da vücuda giren yabancı maddelerden onları yok etmek suretiyle korumaktadır. Sağlıklı olarak çalışan
bir bağışıklık sistemi bir başka insanın vücudundan gelen maddeyi de yabancı madde olarak tanımlar.
Verici kimse ile alıcı kimse arasında birbirine yakın bir doku tipi ve uygunluğu bulunmuyorsa bu
durumda hastanın bağışıklık sistemi verici kimseden alınan kök hücrelerini de yabancı hücre olarak
anlamlandırır ve onları yok eder. Bu duruma gretfin denilir ki bu da hücrelerin başarılı olmamasına yol
açabilir. Nakil işleminden öncesinde uygulanan radyasyon ya da kemoterapi ile hastanın bağışıklık
sisteminin büyük bir kısmı işlevsiz hale getirildiği için bu durum enderdir.

Diğer Donör Faktörleri
Donör seçiminde doktor başka noktaları da değerlendirebilir. Hastanın durumuna ve donörün
özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak doktor aşağıda sıralanan hususları da
dikkate alır. Bu hususlar genel olarak şu şekildedir:

·Cinsiyet
·Yaş
·Kan Grubu
·Boy
·Kilo
·Donör kimse kadın ise kaç kez hamilelik yaşadığı
·Donör kimsenin CMV testinin pozitif neticelenip neticelenmediği

Hususları dikkatle incelenir. Eğer uygun bir eşleşme bulunamaz ise bu durumda donör araştırmasına
gidilir. Yetişkin donörleri seçip test etme süreci birkaç ay gibi bir sürede tamamlanır. Sonrasında bir
kordon kanı ünitesi bulup getirtmek ise hemen hemen iki hafta kadar sürer.

Ciddi Nasıl Olunur?

İnsan tabiatı farklılık içeren bir fıtrata sahiptir. Her insan yaradışılında birtakım kendine özgü nitelikler
ve farklılıklar ile doğar. Bu farklılıklar bedenen olduğu gibi duygu yönüyle de kendisini
göstermektedir. Kimi insan aceleci, kimisi ciddi, kimisi komik, kimisi enerjik, kimisi asık suratlı ve
karamsa kimisi de stresli olarak kendisini gösterir. Elbette bu durumlar duygu noktasında tezahür
eden ve baskın görülen durumlardır. Ancak bazı insanlar bulunduğu duygusal ve ruhsal yapıdan
kurtulmak ve arzu ettiği vaziyete bürünmek istemektedir. Sözgelimi; ciddi olmak isteyen bir birey,
ciddi nasıl olunur? Sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu noktada öncelikle yapılması gereken
ciddiyet kavramını doğru saptamak ve buna göre hareket etmektir. Ciddiyet; bir kimsenin başına
gelen olaylarda ya da en ufak günlük işlerde dahi hareketlerinde, tavrında ve tarzında soğukkanlı
olmayı başarabilmesidir. Ciddi bireyler kolay kolay telaşa kapılmaz ve ister büyük çaplı isterse
önemsiz bir olay karşısında gayet vakur ve sağduyulu hareket ederler.

Ciddi Olmak İçin Püf Noktalar
Öncelikle fazla telaşlı ya da komik bir yapıya sahipseniz bu noktada ilk olarak kendiniz telkin etmeniz
gerekmektedir. Yani başa gelen birtakım olaylar karşısında sessiz ve tepkisiz kalmaya kendinizi
alıştırmalı gerekirse pratik yapmalısınız. Bu sayede gayri ihtiyari bir şekilde gelen heyecan tamamen
olmasa da büyük ölçüde bastırılabilecektir. Bu ilk aşama çok önemlidir. Zira pek çok ciddi kimse
meydana gelen olaylarda genellikle ilk bir iki dakika sessiz ve tepkisiz kalmaktadır. Sonrasında ise ağır
hareketler ve duygusuz bir yüz ifadesi ile olaya yaklaşmakta ve en isabetli tavrı düşünmektedir. Sonra
ise düşündüğü tavrı gerçekleştirmektedir.

Ciddi olmak için yapılması gereken bir diğer değişiklik günlük konuşmalar noktasındadır. Bilindiği gibi
bir insanı en iyi ele veren davranışları farkında olmadan yaptığı gün içi davranışlarıdır. Öncelikle
konuşurken rahat bir pozisyon almalı ve yavaş konuşulmalıdır. Kelimeler tek tek ağızdan çıkarken
gerekmediği sürece katiyen gülünmemelidir. Nihayetinde denilebilir ki; ciddi olmak için hayatın her
alanında – yemek yerken, su içerken, hesap öderken, konuşurken, büyük ve küçük olaylara tepkide
bulunurken ve daha pek çok durumda- ağırbaşlı, sakin, mantıklı ve sağduyulu düşünen bir yapıya
sahip olmamız gerekmektedir.

Her Zaman Ciddi Olmak Gerekli Mi?
Belirtmek gerekir ki, ciddi bir insan olmak için sürekli ve mütemadiyen bir ciddiyet havası içerisinde
yaşamak gerekmez. Ciddi insan denildiği takdirde hiçbir şekilde gülmeyen, heyecanlanmayan,
ağlamayan ve insanlarla fazla samimi olmayan tipler akla gelmemelidir. Burada önemli olan duyguları
belli ederken yerinde ve zamanında hareket etmektir. Oturaklı ve ağır başlı bir görünümün yanında
yeri geldiği zaman gülen ve ancak kahkahada aşırıya kaçmayan, üzücü olaylara karşısında ağlayabilen
ve sair duyguları göstermesi gerektiği zaman göstermekten çekinmeyen bireyler ciddi bireylerdir.

4B’li nasıl olunur?

Günümüzde, bütün bireyleri geçim derdi sarmış durumdadır. Bu itibarla hemen hemen bütün bireyler
bir gelir kapısı elde etmenin telaşı içerisindedirler. Pek çok kimse ise bu gelir kapısının devletten yana
olmasını arzu etmek istemekte ve dolayısıyla kamu personeli olmayı arzu etmektedir. Bilindiği gibi
kamu personellerine memur denilmektedir. Bu kesimin tabi olduğu hukuk kaidesi 657 sayılı devlet
memurları kanunudur. Bu kanuna göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere çalışanlar dört farklı kategoriye
ayrılmaktadır. 4A grubunda yer alana memurlar klasik devlet memurlarıdır. İş garantisi vardır. Bu
kesim memurların toplu sözleşme hakları vardır ancak grev hakları yoktur. Şimdi ise, 4B nedir, 4B li
nasıl olunur? Sorularına değinmekteyiz.

Devlet, faaliyetlerini doğru, güvenli ve adaletli bir şekilde ifa edebilmek için kendi içerisinde birtakım
kurum ve kuruluşlara ayrılmıştır. Bu kurumlar kamu hizmeti bir diğer adıyla amme hizmeti yaparak
kamunun ilgili ihtiyaçlarını karşılamakta ve kamu düzenini sağlamaktadır. Ancak bazı zamanlar bu
kurumların bir ya da birkaçında kamu hizmeti yeteri kadar karşılanamamakta ve personel noktasında
eksiklik yaşanmaktadır. İşte bu gibi durumlarda yani devletin ihtiyacı olduğu zamanlarda on iki aylık
sözleşme ile alınan kimselere 4B li denilmektedir. Bu gruptaki çalışanların sözleşmelerinin her yıl
tekrarlanması gerekmektedir. 4B li olmak için öncelikle 4B çalışanlarının hangi meslek grubunda
olduğuna 657 ye göre bakmak ve sonrasında ilgili meslek ile ilgili başvuruyu yapmak gerektir. Bireyler,
başvuru yaptıkları mesleğe göre yazılı, sözlü ve bedensel sınav ya da mülakatlara tabi
tutulabilmektedir.

4B Nedir?
4B liler ile 4A lıların çalışma koşulları tamamen aynıdır. Ancak özlük hakları dolayısıyla 4B liler 5510
sayılı sosyal sigortalar kanununa balı bulunmaktadırlar. Bu itibarla başta öğretmenler olmak üzere
hemşire, doktor, laborant ve diyanet işleri başkanlığına bağlı olan imam, kuran hocası ve vaiz gibi
çalışanlar vardır.

4C liler ise işçilerden ve özellikle mevsimlik işçilerden oluşuyor. Yaşanan özelleştirmelerden sonra işini
kaybeden insanların da geçebildiği bu kadronun kural ve şartları tekel eylemleri sonrası düzeltilmiş ve
iyileştirilmiştir. 4C liler kapsamında ülkemizde hemen hemen yüz bin civarında çalışan bulunmaktadır.
Bu kapsamda çalışanlar da uzun süreden beri daimi devlet işçi kadrosuna geçmeyi arzu etmektedir.
Geçtiğimiz günlerde yapılan habere göre CB taşeron işçilere kadro müjdesi verdi. Bu itibarla 4C
statüsünde çalışan kimselerin statü olarak 4B kadrosuna alınacağını belirtti. 4B kapsamında çalışanlar
ise sürekli devlet işçileri olmaktadır. Sendika kaynaklı hakları sebebiyle kamu noktasında en iyi
şartlara sahip 4B kadrosunda iş garantisi ve güvencesi vardır.

4B lilerin 4A statüsünde çalışan kamu görevlileri gibi daimi bir memurluğun verileceği şu sıralar gerek
sosyal medyada gerekse başka mecralarda sık sık dile getirilmektedir. Ancak bununla ilgili yetkili,
resmi ve ilgili makam ve mercilerden herhangi bir açıklama yoktur.

Dövmeci Nasıl Olunur?

Bilindiği gibi kişisel bakım ve dış görünüm eskiye nazaran günümüz insanları için oldukça mühimdir.
Pek çok birey görünümlerinde farklı ve göz alıcı bir detayın olmasını istemektedir. Bunun içinse en çok
tercih edilen ve bilhassa son on yılda ülkemizde hızla ilerleyen sektöre dövmecilik sektörüdür. Sizler
de dövme sektörüne giriş yapmak istiyor ancak dövmeci nasıl olunur sorusuna cevap bulamıyorsanız
yanıt çok basit: Herhangi bir dövme kursuna ya da özel ders olarak dövme eğitimi veren bir
dövmecinin yanına gidip eğitim almak. Bunun yanı sıra eğitim amacı ile değil çalışma amacıyla bir
dövme merkezine gidebilir oradaki uygulamaları izleyebilir ve pratikler yaparak uzmanlaşabilirsiniz.
Ancak amacınız iyi bir dövmeci olup pek çok insanın dövme yaptırmak için başvuracağı bir marka
olmaksa bunun için dövmeciliğin görevleri ve işlem basamaklarını bilmeniz gerekmektedir.

Dövmeciliğin Görev ve İşlem Basamakları

 • Dövme işleminin ifa edildikten sonra çıkmayacağını müşteriye önceden anlatmak.
 • Dövme için tema katalogları ve model kataloglarını müşteriye vermek ve temalar ile ilgilisorularını yanıtlamak.
 • Temalarda yer alan sembolleri, imgeleri ve şekilleri anlatmak.
 • Müşteriye tema seçiminde yardımcı olmak ve dövme yapılacak yeri saptamak.
 • Dövmenin yapılacağı alanı titiz bir şekilde temizlemek.
 • Resim, şekil, imge ya da motifi deri üzerine taşımak.
 • Dövme makinesinin sivri ucu kullanılarak alt deride minik delikler ve küçük yarıklar açmak.
 • Temaya boya enjekte edip dövmeye son şeklini ve kalıbını vermek.
 • Bir sonraki seans için müşteriye bilgi ve uygun bir tarih vermek.
 • Dövmenin yapıldığı alanı ve etrafını hijyenik bir şekilde temizlemek.
 • Dövme bakımının ne şekilde yapılacağı hakkında müşteriye bilgi aktarmak.
 • Herhangi bir gerekçe nedeniyle dövmesini sildirmek isteyen kimselerin dövmesini lazer işlemi
 • Dövme iğnelerini her yeni kullanımda değiştirmek.
 • Kullanılan makinelerin uçlarını güzel bir şekilde sterilize edip korumak.
 • Boya kaplarını kullanım sonrası bir yenisi ile değiştirmek.
 • Çalışma ortamının sağlık standartlarını gözeterek temiz tutmak.
 • Eksilen ya da bitmiş dövme malzemelerini temin etmek.
 • Mesleki gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak.

Bunlar genel olarak dövmecilikte yapılması gereken basamaklardır. İyi bir dövmeci olmak için işin iyi
yapılası ile birlikte reklam ve konu da fevkalade önemlidir. Ulaşılan bütün platformlarda reklam
yapmak ve müşteri hacmini artırmak gereklidir. Öte yandan dövme merkezi açılan yerin işlek ve
bilhassa dövme noktasında ilgili kimselerin tercih ettiği uğrak mekanlar olması gerekir. Ayrıca bir
sosyal medya hesabı açılıp orada yapılan işlemlerin ve sonuçlarının paylaşılması da büyük bir artı
kazandıracaktır. Bu sayede yapılan işi görecek olan dövme yaptırmaya aday kimseler fotoğrafları ve
yorumları görerek dövme yaptırmak için sizin dövme merkezinize başvuracaktır.

Cenabet Nasıl Olunur?

Cinsellik; birey fıtratında yer alan ve hayatın ihtiyaçlarından olan bir faaliyettir. Kadın ve erkekler
ergenlik çağına geldiğinde cinsellik ile tanışmaktadır. Neslin devamı için ve kişisel haz ve zevkler içinse
hemen hemen bütün bireylerin başvurduğu bir faaliyettir. Cinsellik içerisinde geçen muğlâk ve net bir
tanımı olmayan bir kavram vardır. Bu kavram; cenabet ya da cünüplük hali olarak tanımlanmaktadır.
O halde şimdi cenabet nedir, cenabet nasıl olunur? Sorularına tatminkâr cevapları sunalım.

Kadın ya da erkek kişiler orgazm oldukları zaman cenabet olurlar. Bilindiği gibi erkek cinsel organı
olan penisten sperm çıkması ise orgazm olmanın bir delilidir. Bu noktada erkek birey cenabet
olmuştur. Kadınlar ise durum biraz karışıktır. Pek çok kimse kadınlardan erkekler gibi sıvı gelmediği
için kadınların nasıl cenabet olduğunu merak etmektedir. Bunun için illa bir sıvının gelmesine gerek
yoktur. Kadınlar da orgazm olduğu an cenabet olmuş olurlar.

Cenabet olduktan sonra bireyler bu durumdan kurtulmayı arzu ediyorsa bunun için mensup olduğu
dinin cenabet halden kurtulmak için bireylere yapmasını emrettiği buyruklara bakmalı ve
uygulamalıdır. Söz gelimi Müslümanlık için örnek verilirse, mastürbasyon, cinsel ilişki ya da rüya ile
cenabet olmuş bir kimsenin gusül abdesti alması öngörülmektedir. Gusül ise gasl kelimesinden gelir
ve yıkanma anlamını taşır. Bu durumda bireyin tüm vücudunu yıkaması ile cenabet halden çıkar.

Bireylerin orgazm olması ve orgazm olmanın doğal sonucu olarak cenabet olmasının çeşitli yöntemleri
vardır. Bunlar mastürbasyon ile cenabet olma, cinsel ilişki sebebiyle cenabet olma ve rüya halinde
cenabet olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Mastürbasyon ile cenabet ve cinsel ilişki sebebiyle cenabet
olma, bireylerin kendi tercihi yani ihtiyarı dairesinde olmakta olup rüya halinde cenabet olma ise
gayriihtiyarî gerçekleşmekte yani elde olmadan meydana gelmektedir.

Mastürbasyon İle Cenabet Olma

Bilindiği gibi mastürbasyon el ile tatmin olma anlamına da gelen bir çeşit cinsellik faaliyetidir. Birey bu
işlem için bir partnere ihtiyaç duymaksızın tek başına yapabilmektedir. Mastürbasyon sona erdi ve
birey orgazm oldu ise o halde birey artık cenabet olmuştur.

Cinsel İlişki İle Cenabet Olma

Bilindiği gibi birçok kimse neslini devam ettirmek için üremek zorundadır. Üreme ise cinsel faaliyet
bile ifa edilmektedir. İşte bu noktada çiftler cinsellik için bir araya gelirse her iki birey de cenabet
olmuş olur. Bunun için orgazm olma şartı yoktur çünkü cinsellik tamamlandığı takdirde bireylerin her
ikisi de orgazm olmuş olacaktır.

Rüya İle Cenabet Olma

Bireyler kimi zamanlarda rüyasında birtakım şehvet uyandıracak görüntüler görmekte ve bu sebepten
rüya esnasında orgazm olmaktadır. Bu gibi durumlarda da cenabet olma durumu söz konusudur.
Ancak cenabet olmasının tek şartı rüyayı hatırlaması ya da iç çamaşırında ıslaklık hissetmesi
gerekmektedir.

Wolfteam kayıt nasıl olunur?

Wolfteam adından da anlaşılacağı üzere kurt ve insan karakterleri ile oynanan bir FPS oyunudur.
Birçok kişinin aynı anda oynayabildiği online denilen ve zamanında çok popüler olan oyunlar arasında
olmaktadır. Günümüzde hala aktif bir şekilde oynanmaktadır. Oyun tecrübe kasmaya odaklı olmakta
ve silahlar ile oynanmaktadır. Farklı haritaları, silah seçenekleri ve karakterler bulunmaktadır.
Oynayan kişilerde bağımlılık yaratmakta olan bir bilgisayar oyunudur. Peki, Wolfteam kayıt nasıl
olunur?
Wolfteam oyunu nedir ve nasıl oynanır?
Wolfteam birçok oyuncunun bir arada aynı haritada savaştığı online bir oyun olmaktadır. Oyun ilk
olarak Kore’de 2007 yılında piyasaya sürülmüş ve o zamandan beri yayılmaya devam etmiştir. İlk
zamanlarda çok popüler olmuştur ancak zaman ilerledikçe popülerliğini yeni çıkan ve daha çok
oynanan farklı oyunlara vermiştir. Ancak hala milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanmaktadır.
Oyuna toplamda 19 milyon kadar kişinin kayıtlı odluğu belirtilmektedir. Son güncellemeler ile oyun
içerisinde silah, bıçak ve ücretli ekipmanlar kullanılabilmektedir. Ayrıca karşılaşmalar hariç insan ve
kurt karakterleri aynı anda kullanılarak ikisi arasında geçişler mümkün olmaktadır. Böylelikle oyun
çok daha keyifli bir hale gelmektedir. Oyunun kitlesi genellikle genç kişilerden oluşmaktadır. Birçok
harita ve modun bulunduğu oyunu oynayabilmek için öncelikle Wolfteam kayıt olma aşaması
tamamlanmalı sonrasında ise bilgisayara indirilmelidir.
Wolfteam kayıt olma
Ücretsiz FPS oyunu olan Wolfteam oyununun yöneticisi Türkiye’de Joygame olmaktadır. Oyuna kayıt
olmak ve indirmek için öncelikle Joygame kayıt açmak gereklidir. Öncelikle oyuna kayıt olmak için iki
seçenek bulunmaktadır.
 • Facebook
 • E-posta
Yukarıda yer alan seçeneklerden istediğiniz ile kayıt olabilirsiniz. Wolfteam Facebook ile üye olma
işlemi için öncelikle Joygame Wolfteam bölümüne erişmelisiniz. Buraya giriş yaptıktan sonra sitenin
üst kısmında ‘’Facebook ile giriş yap’’ seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak kendi
hesabınız ile kayıt olabilir ve oyunu indirebilirsiniz.
Diğer bir seçenek olarak ise Wolfteam e-posta ile kayıt olma kullanılabilir. Bu seçenek en çok tercih
edilen olmaktadır. E-posta adresi ile kayıt olmak için ise sitenin üst kısmında yer ala ‘’üye ol’’
seçeneğine tıklamak gerekmektedir. Bu seçenek ile karşınıza bir form çıkacaktır. Çıkan formda sizden
aşağıdaki bilgiler talep edilecektir.
 • Kullanıcı adı
 • Şifre
 • E-posta adresi
 • Şartlar ve kuralların onaylanması
Yukarıda bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra şartları ve kuralları kabul ettiğinize dair bir tik
atarak ‘’Hemen üye ol’’ seçeneğine tıklamasınız. Bu aşamayı geçtikten sonra e-posta adresinize
üyeliğinizi tamamlamanıza dair bir mail gelecektir. Bu maile giriş yaparak hesabı ve üyeliği aktif
etmelisiniz. Genellikle 1-5 dakika kadar kısa sürede gelmektedir. Ancak bazı durumlarda ‘’Spam’’
klasörüne düşebilmektedir. Böylelikle dünyanın en iyi FPS oyunu için kayıt olma işleminiz
tamamlanmış olacaktır. Son olarak oyunu bilgisayara indirmeniz için bir link karşınıza çıkacaktır.
Buradan indirme işleminizi yaparak kurduktan sonra oyuna dâhil olabilirsiniz.

Skype kayıt nasıl olunur?

Skype tüm dünya tarafından kullanılan tamamen ücretsiz mesajlaşma, görüşme, görüntülü konuşma
ve dosya paylaşımı yapmaya olanak sağlayan bir sistemdir. İşletmeler ve şahıslar tarafından kullanım
için son derece uygun bir yapıda olmaktadır. Milyonlarca kişi ve işletme Skype kullanarak birçok
işlerini halletmektedirler. Skype üzerinden dilenirse bir miktar ücret ödenerek veya abonelik alınarak
telefonlara çağrı yapılabilir ve SMS gönderilebilir. Peki, Skype kayıt nasıl olunur?
Skype kayıt olma
Skype’nin faydalarından yararlanmak için kayıt olmak ve bilgisayara indirmek gerekmektedir. Bu
sisteme kayıt olmak için öncelikle resmi sitesine girip bilgisayara indirmek gerekmektedir.
Bilgisayarınızın türüne (MAC, Windows, Linux) göre indirme işlemini tamamladıktan sonra,
bilgisayara kurmak için çalıştırmalısınız. Programı kurduktan sonra yeni bir üyelik açabilir veya
mevcut hesabınız var ise bununla giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-posta adresiniz ile de giriş
yapabilirsiniz.
Skype posta ile kayıt olmak için öncelikle bir e-posta hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Bunu
Hotmail.com üzerinden alabilir veya sahip olduğunuz mail adresinizi kullanabilirsiniz. Program
açılırken size giriş yapmanızı istediğiniz ekranda bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Buraya direkt mail
adresinizi yazarak giriş yapabilir ve kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Böylelikle hemen Skype
kullanmaya başlayabilirsiniz.
Skype nasıl kullanılır?
Skype kayıt olma işlemi tamamlandıktan sonra yeni kişi ekleme, profil düzenleme ve program
tasarımı ayarlama gibi işlemler yapılabilmektedir. Skype son dönemlerde odlukça fazla güncelleme
alarak birçok yeni özellik ve yeni tasarımı ile hizmet vermektedir. Program kurulduktan sonra
bilgisayarda bulunan ses ve görüntü ekipmanlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için
ayarlardan testler yapılmalıdır. Böylelikle mikrofon ve kamera ile görüntülü konuşurken bir sorun
yaşanmaması sağlanır.
Skype kişi ekleme ve görüşme yapmak için, sol üst kısımda arama seçeneği kullanılmalıdır. Buraya
kişilerin Skype adlarını veya kayıt oldukları mail adreslerini yazarak bulabilir ve onlara ekleme isteği
gönderilebilir. Bir kişi ile arkadaş olmadan görüşme yapılamamaktadır. Arkadaş eklemede bir sınır
bulunmamaktadır. İstek gönderirken kendinizi tanıtan bir mesaj gönderme olanağınızda
bulunmaktadır. Hesabınızda ekli olan kişiler sol kısımda listelenmektedir. Buradan arkadaşlarınız ile
gruplar kurabilir, dosya paylaşımı yapabilir veya dilediğiniz gibi görüntülü görüşmelere katılabilirsiniz.
Skype ayarları nasıl yapılır?
Skype içerisinde ayarlar yapmak istiyor iseniz bunun için öncelikle sol üst kısımda yer alan üç nokta
üzerine tıklamanız ve ayarlar seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Skype içerisinde yer alan bütün
ayarlar ve bilgilere buradan müdahale ederek değişiklik yapabilirsiniz. Hesap ve profil kısmından,
ücretli görüşme ve arama paketleri satın alabilir, bilgilerinizde değişiklikler yapabilir ve profil resmi
ekleyebilirsiniz. Yapılabilecek ayarların hepsi bu kısımda sol tarafta listeli bir şekilde bulunmaktadır.
Bunların içerisinde aşağıdaki seçenekler yer almaktadır. İstenilen kısımda böylelikle değişiklik ve ayar
yapılabilir.
 • Hesap ve Profil
 • Genel
 • Ses ve Görüntü
 • Arama
 • Mesajlaşma
 • Bildirimler

Lol Kayıt Nasıl Olunur?

LOL, rekabete dayalı strateji oyunlarının arasında en çok rağbet gören online bir oyundur. Oyun
içerisinde karakterler, ligler, dereceler ve yarışmalar bulunmaktadır. En düşük derece Bronz en
yüksek derece ise Challenger olmaktadır. Oyuncular sürekli en iyileri olmak için oyun hakkında
tecrübe ederek oyunu çözmeye çalışmaktadır. Bu oyunda başarılı olmak için iyi bir stratejiye ve oyun
kabiliyetine sahip olmak gerekmektedir. Peki, LOL kayıt nasıl olunur?
LOL kayıt olma
Son dönemlerde en çok oynanan online oyunlardan birisi LOL olmaktadır. Oyun kurulduğu zamandan
bu güne kadar dünya üzerinde toplamda 100 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşmıştır. Global bir
oyun olmaktadır. Bu kadar kullanıcı sayısına ulaşan bir oyun, diğer kişilerinde dikkatini çekmekte ve
sürekli yeni oyuncular bünyesine katılmaktadır. LOL kayıt olmak oldukça basittir. Kayıt için aşağıdaki
adımları takip edebilirsiniz.
 • League of Legends (LOL) kayıt için öncelikle sitesine giriş yapılmalıdır.
 • Sitesinde kayıt kısmına giriş yaptıktan sonra karşınıza 3 aşamadan oluşan bir kayıt olma
 • sistemi çıkmaktadır.
 • Kayıt olurken ilk aşamada e-posta adresi istenmektedir. Güncel olarak kullandığınız bir e-
 • posta adresini girerek ileri seçeneğini tıklamalısınız.
 • Karşınıza kayıt olmak için ikinci aşama çıkacaktır. Burada sizden doğum tarihinizi yazmanız
 • istenmektedir. Bu aşama tamamlandıktan sonra tekrar ileri seçeneğine tıklayarak üçüncü
 • aşamaya geçmelisiniz.
Son aşamada ise oyuna giriş için kullanıcı adı ve şifre istenmektedir. Daha önce alınmamış bir
kullanıcı adı belirleyip şifreyi yazdıktan sonra, kullanım koşullarını kabul ettiğinize dair bir tik
atmalısınız. Tekrar ileri dedikten sonra e-posta adresine bir onay maili gelmektedir. Bu mail
ile hesap onayı yapıldıktan sonra artık oyuna giriş yapılabilir.
LOL ücretli mi?
En çok oynanan oyunlar arasında bulunan LOL tamamen ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Oyun
içerisinde ve kayıt olurken ücretli bir sistem yer almamaktadır. Bu oyun dünyada herkesin
oynayabilmesi için tasarlanmış ve kurulmuştur. 2009 yılında kurulan özel oyun 9 yıl boyunca müthiş
bir oyuncu kitlesine ulaşarak, en çok oynanan online oyun oldu.
LOL nasıl indirilir?
LOL oyununa başarılı bir şekilde kayıt olan kişiler oyunu oynayabilmek için bilgisayarlarına indirmesi
gerekmektedir. Oyunu indirmek için resmi sitesine giriş yapıp indirme kısmına erişmek
gerekmektedir. Bu aşamadan oyun hem Windows hem de MAC için indirme linklerini
paylaşmaktadır. Hangi bilgisayar versiyonunu kullanıyor iseniz onu indirerek bilgisayarınıza
kurmalısınız.
LOL indir seçeneğine tıkladıktan sonra önden öncelikle bir indirme yardımcısı programı inmektedir.
Bunun boyutu 82 MB kadar olmaktadır. Bu programı kurduktan sonra oyun indirilmeye hazır
olmakta ve program aracılığı ile bilgisayara inmeye başlamaktadır. Oyun toplamda 6 GB boyutunda
yer kaplamaktadır. Diskte bu kadar yer olduğundan emin olmalısınız. Oyun indirilirken istediğiniz
zaman durdurabilir ve sonradan yeniden başlatabilirsiniz. İnternetiniz kesildiğinde veya bilgisayarı
kapattığınızda indirme işlemi başa dönmez.

Lol Challenger Nasıl Olunur?

LOL, online oynanan son dönemlerdeki en popüler oyunlar arasında bulunmaktadır. Dereceli maçlar,
karşılıklı savaşlar ile oynanmakta ve en iyi dereceye sahip olan kişi Challenger yani şampiyon
seçilmektedir. Oyunda şampiyona para ödülü verilmekte ve bunun için gerçek hayatta toplantılar
dahi düzenlenmektedir. Bu nedenle oyuna olan ilgi son derece artmaktadır. Peki, LOL Challenger
nasıl olunur?
LOL şampiyonu olma
Genç kesimler tarafından çok eğlenceli bulunan online oyun LOL, oyun içerisinde şampiyon olanlara
çeşitli hediyeler ve para ödülü vermektedir. Sevenlerini ekrana kilitleyen ve saatlerce oyun
oynamasına neden olan bu özel oyun içerisinde başarılı olan kişiler şampiyon olmak için aday
olmaktadır. Her oyuncu bunun işçin adeta birbiri ile yarışmaktadır. Ancak oyun içerisinde binlerce kişi
bulunmaktadır ve Challenger olmak için çok çalışmak çok oynamak gerekmektedir.
LOL içerisinde en düşük seviye Bronz en yüksek seviye ise Challenger olmaktadır. Direk olarak
Challenger olmanın bir yolu elbette yoktur. Bunun için gereken en önemli şeyler zaman ve tecrübe
olmaktadır. LOL en iyi dereceye sahip olmak için birçok tecrübe edinilerek bu tecrübenin maça
yansıtılması ve maçta iyi işler ortaya çıkarmak gerekmektedir. Aynı şekilde gün içerisinde oldukça
fazla oyun oynamak gerekir. Böylelikle zaman ilerledikçe oyundaki tecrübe fazla olacak ve Challenger
derecesine daha da yakınlaşmış olacaksınız.
LOL Challenger olmak için neler gerekir?
LOL en üst lige ulaşmak için diğer sıradan oyunculardan biraz farklı olmak ve oyunu tam anlamıyla iyi
bir şekilde oynayabilmek gerekmektedir. Oyun içerisinde bazı önemli kurallar bulunmaktadır. Bu
kurallar oyunun nasıl oynandığı ile alakalı olmaktadır. Bunlar aşağıdaki sıralanmıştır.
 • Son vuruş yeteneği
 • Becerileri tam anlamıyla kullanabilme
 • Şampiyonları tanıma
 • Rakip beceri atışlarından sıyrılabilme
LOL son vuruş yeteneği: Oyun esnasında canavarlar ve rakiplerin canları azaldığında son vuruşu
yaparak puanı sizin almanız demektir. Bu yeteneği iyi bir şekilde kullanan kişi oyun içerisinde çok
daha hızlı bir şekilde gelişme gösterir.
Becerileri tam anlamıyla kullanabilme: Oyun içerisinde şampiyonların sahip olduğu beceriler
bulunmaktadır. Bunların düzgün bir şekilde kullanılması oyundaki başarıyı direkt olarak
etkilemektedir. Her şampiyonun farklı beceri yetenekleri bulunmaktadır. Birçoğuna hâkim olmak son
derece önemlidir.
Şampiyonları tanımak: Oyun içerisinde kullanılabilecek oldukça fazla şampiyon bulunmaktadır.
Bunların her biri farklı özelliklere, becerilere ve güçlere sahip olmaktadır. Bu nedenle yönetimleri de
farklıdır. Bunların birçoğunu iyi bir şekilde kullanmasını bilmeyen kişilerin oyunda iyi bir dereceye
sahip olması imkânsızdır.
Rakip beceri atışlarından sıyrılma: Beceri atışları oyunu bitiren rakibi öldüren atışlardır. Bu nedenle
bu atışlardan sıyrılmak son derece önemlidir. Eğer rakibin bu öldürücü darbelerinden sıyrılabiliyor
iseniz oyunu tam anlamıyla oynayabiliyorsunuz demektir.
Yukarıdaki konularda iyi olan ve her gün bu şekilde iyi maçlar ortaya çıkaran kişilerin LOL Challenger
olma şansı bulunmaktadır.

Büyükelçi Nasıl Olunur?

Büyükelçi yani Diplomat olmak için oldukça özverili olmak gereklidir. Büyükelçiler, ülkesinin
kültürünü, saygınlığını ve demokrasini koruyan kişiler olmaktadırlar. Sürekli seyahat halinde olurlar
ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerini temsil ederler. Çok eski zaman diliminde elçilik görevini yapan
kişiler, ülkeler arasında mesaj getirip götürme ile ilgilenmekteydiler. Eski zamanlarda da bu tarz
elçilerin dokunulmazlığı bulunmaktaydı. Günümüzde de aynı saygınlık ve meslek anlayışı ile devam
etmektedirler. Peki, Büyükelçi nasıl olunur?
Büyükelçi olma
Günümüzde Büyükelçi olmak isteyen kişilerin sayısı bir hayli artış göstermektedir. Ancak dışarıdan
görüldüğü gibi kolay bir meslek olmamaktadır. Sürekli seyahat halinde olarak ailesinden ve
vatanından uzak diyarlarda uzun zamanlar geçirmek gerekmektedir. Bu nedenle bu göreve uygun
olarak görülen kişilerde aranan şartlardan biriside seyahat engelinin bulunmamasıdır. Büyükelçi
olmak için gerekli olan şartlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
 • Sürekli seyahat durumları bulunduğu için buna engel bir durum taşımamak
 • İnsanlar ile anlaşabilen iyi bir şekilde iletişim kuran yapıya sahip olmak
 • Standartlardan çok daha üstün bir yeteneğe ve akademik düzeye sahip olmak
 • Söz ve yazı ile insanları etkileyebilme yeteneğine sahip olma
 • Bir veya birden fazla ana dili gibi konuşabildiği ve anlayabildiği yabancı dil bilgisine sahip
 • olma
 • Bağlı odluğu ülkesini her türlü ortamda temsil edebilme ve koruyabilme
 • Bedensel olarak herhangi bir özrü bulunmamalı
Büyükelçi olmak için yukarıda şartların tümüne sahip olmak gerekmektedir. Ülkeyi temsil edecek
kişide bu özelliklerin olması son derece önemli olmaktadır. Dışarıdan görüldüğü gibi hiçbir şekilde
kolay bir meslek olmamaktadır. Üstün bir başarı ve dikkat gerekli olmaktadır.
Bu şartlara sahip olan kişiler Dışişleri Bakanlığı tarafından Diplomat olmak amacı ile açılan sınavlara
girmek zorundadır. Bu sınav iki farklı aşamadan oluşmaktadır. Yazılı ve sözlü olan sınavlardan geçmek
Büyükelçi olmak için gerekli olmaktadır. Yazılı sınav içerisinde Türkçe kompozisyon, Yabancı dil
kompozisyon ve Türkçe ile yabancı dil arasında farklı çevirilerden oluşmaktadır. Büyükelçi olmak için
yabancı dil bilgisine fazlasıyla önem verildiğinden dolayı, sınavda yabancı dil ağırlıklı ölçmeler yer
almaktadır. Büyükelçi olmak için sözlü sınav, yazılı sınavı geçtikten sonra bu kişilerin karşısına
çıkmaktadır. Sözlü sınavda aşağıdaki konulara dikkat edilmektedir.
 • Kişinin fiziki görünümüne
 • Kendisini ifade edebilmesine ve diksiyonuna
 • Konuşma tarzına ve mimiklerine
 • Ülkenin bulunduğu durum ve geçmişi hakkında bilgi seviyesine
 • Osmanlı tarihi siyasi bilgisine
 • Dünya siyasi tarih bilgisine
 • Anayasa Hukuku bilgisine
Siyasal sistemler, İnsan hakları, Türkiye’nin yönetim yapısı, Uluslararası hukuk, Devletler özel
hukuku, Hukukun temel kavramları, Medeni hukuk, Türkiye ekonomisi, Maliye, Uluslararası
ekonomi ve genel kültür konularındaki bilgi seviyesine
Yukarıda yer alan konuların hepsinde Büyükelçi adayı olan kişiye sözlü mülakat uygulanmaktadır.
Ülkenin dışarıda temsili ile ilgilenecek olan kişide yeterli bütün donanım seviyesinin bulunduğundan
emin olunmaktadır. Bu aşamaları geçen kişiler sınavlarda başarılı olarak görülür ve 2 senelik bir aday
memurluk çalışmasından sonra, uygun görüldüğü takdirde Büyükelçi olunur.

Bağ-Kur’lu nasıl olunur?

Bağ-Kur devlet veya özel sektörlerde iş olanağı olmayan, çalışmayan kişilerin emekli olması ve ödeme
alabilmesi için bulunan bir sistem olmaktadır. SSK’ya benze bir yapısı bulunuyor. Emekli sandığı veya
SSK üzerinden sigortası ödenmeyen kişiler Bağ-Kur üzerinden ödeme yaparak belli bir süre sonra
gerekli yaşı da doldurduktan sonra emekli olabilmekte ve geçmiş dönemde ödediği paranın karşılığı
olarak maaş almaktadır. Peki, Bağ-Kur’lu nasıl olunur?
Bağkur’lu olma
Esnaflar, kendi işini yapanlar veya gelir vergisinden muaf olan meslek guruplarında çalışan kişiler
zorunlu Bağkur’lu sayılırlar. Ancak isteğe göre Bağkur’lu olunabilmektedir. Kişiler isteklerine ve
kazançlarına göre Bağkur sigortası ödeyerek aynı SSK’da olduğu gibi bir süre sonra emekli
olabilmektedir. Bu süre içerisinde hastane ve ilaç hizmetlerinden yararlanılabilmektedir. Bu dönemde
çıkan ücretlerin %20’si ödenmektedir. Böylelikle ilaçlar veya diğer tedavi masrafları oldukça uyguna
gelmektedir.
Bağkur sigortalısı olmak için minimum 327 maksimum 2125 TL para ödemesi
yapılabilmektedir. Ödenen miktara göre belli bir süre sonra emekli olunmakta ve maaş bu orana göre
belirlenmektedir. Emekli olunduğunda maaşı belirleyen faktörlerden bir diğeri de çalışılan yerde
geçirilen vakittir. Ne kadar uzun zaman boyunca çalışılır ve prim ne kadar fazla yatırılır ise kişiye
ödenecek olan emekli maaşı da aynı oranda artış göstermektedir.
Bağkur’lu olabilmek için T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Buna ek olarak iki mecburi veya
isteğe bağlı Bağkur’lu olacak kişilerin farklı işlemler yapması gerekmektedir.
Bağkur zorunluluğu olan kişiler, sahip oldukları meslek gruplarının uygun olması durumunda
bölgelerinde yer alan Bağkur İl Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun başarılı
bir şekilde yapılması için gerekli olan Bağkur Giriş Bildirgesi kişinin yanında bulunmalıdır. Bu belge il
müdürlüğünden alınabilmektedir. Ayrıca belgenin geçerli olması ve kullanılabilmesi için gerekli
kurum ve kuruluşlarda imzalatılarak onaylanması gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra
Bağkur İl Müdürlüğü’ne tekrar gidilerek belge verilir. Bu aşamada kişinin ödeyeceği pirim belirlenir.
Ayrıca Bağkur şartları ve emeklilik gibi konularda detaylı bilgiler verilerek kişi bilgilendirilir. Ayrıca
tarım alanı ile ilgilenen kişiler tarım sigortası yaptırmak için öncelikle tarım işlerinin başladığı
zamandan günümüze kadar olan sün sayısına göre giriş formu doldurması gerekmektedir.
İsteğe bağlı Bağkur sigortalı olmak için öncelikle bir prim hesabının yapılması gerekmektedir. Kişinin
aylık yatırabileceği oran hesaplanarak belirlendikten sonra yukarıda yer aldığı gibi bir giriş belgesinin
doldurulması gerekmektedir. Bu belge Bağkur il Müdürlüğü’ne doğru bir şekilde doldurularak teslim
edilmelidir.
Not: Zorunlu ve isteğe bağlı Bağkur sigortalı fark etmeden, kişi başvurusunu sadece ikametgâhının
olduğu bölgede yer alan Bağkur il Müdürlüğü’ne yapabilmektedir. Farklı şehir ve bölgelerde yer alan
müdürlüklere yapılan başvurular alınmaz veya geçerli sayılmaz. Bağkur’a başvuru için aşağıdaki
belgeler gerekli olmaktadır.
 • Kayıt formu
 • Vergi levhası
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

B Sınıfı Uzman Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanlığı A,B ve C olmak üzere farklı statülerde bulunur. Her birinin ayrı sertifikası
belgesi ve çalışma şartları bulunmaktadır. En düşüğü C sınıfı olmakta ve en iyisi ise A sınıfı uzmanlığı
olmaktadır. İş güvenliği uzmanı olan kişiler çalışma ortamlarında çalışanların kurallara uymasından,
sağlıklarından ve güvenliklerini etkileyen her türlü faktörden sorumlu olmaktadır. Peki, B sınıfı uzman
nasıl olunur?
B sınıfı İSG uzmanı olma
B sınıfı uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle belirli şartları yerine getirmesi ve uygun kişiliklere
sahip olması gerekmektedir. Ne yazık ki herkese verilmemektedir. Bu alanda uzman olabilmek için
aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı alanında minimum 3 yıllık bir görev süreci geçirmek ve bunu iş güvenliği uzmanı sözleşmesi ile belgelemek
 • İş sağlığı ve güvenliği bölümünde yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik eleman olmak
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılmak ve bu sınav sonucunda başarılı olmak
 • B sınıfı iş güvenliği ve uzmanı eğitimine katılmak
Yukarıda yer alan şartları sağlayan kişiler girmiş oldukları sınavdan başarı ile ayrılırlar ise B sınıfı
uzman sertifikası almaya hak kazanırlar. Böylelikle iş güvenliği ve uzmanı alanında maaşları artış
gösterir ve daha tecrübeli bir kişiliğe sahip olurlar. Firmalar veya kurumlar sınıfı yüksek olan iş
güvenliği ve uzmanı çalışanlarına daha iyi bir göz ile bakmaktadırlar.
İş güvenliği uzmanı görevleri nelerdir?
İş güvenliği uzmanı olan kişilerin çalıştıkları yerlerde yükümlü oldukları sorumlulukları ve görevleri
bulunmaktadır. Direk olarak çalışanların ve ziyaretçilerin sağlıklarını ilgilendiren bir konu olduğundan,
işlerini son derece titizlik ile yapmalıdırlar. Görevlerinden bazıları aşağıda maddeler halinde
belirtilmiştir.
 • İş alanında alınması gereken tedbir ve önlemlerin işverene yazılı bir şekilde bildirilmesi
 • İş yerinde çalışanların veya ziyaretçilerin başına herhangi bir ihlal veya istenmeyen durumlarnedeniyle sağlık sorunu gelmiş ise, nedenini araştırarak bulmalı ve önleminin alınması için bildirim yapmalıdır
 • İş alanında veya çevresinde bulunan, çalışanlara ve görevli kişilere zarar verebilme durumuniteliği taşıyan herhangi bir malzeme veya yapı hakkında gerekli bilgiler elde edilerek,insanların başına herhangi bir olay gelmeden önlenmesini sağlamak
 • İş güvenliği uzmanı olan kişiler aynı zamanda ofislerinde veya gerekli yerlerde tutulan kask,koruma ekipmanları veya kıyafetlerin muhafazası bakımları ve testleri ile ilgilenmektedir. Bumalzemelerin gerektiği gibi kullanılmasını sağlamak ve etrafta kurallara uymayan buekipmanları gerektiği gibi kullanmayan kişileri uyarma görevi de aynı şekilde iş güvenliği uzmanına ait olmaktadır.
İş güvenliği uzamanı olan kişiler, genel olarak sahada veya iş yeri içerisinde dolaşarak güvenliğin ne
derecede iyi sağlandığını ve kurallara dikkat edilip edilmediğini gözlemlemelidir. Bu kontroller ve
güvenliğin düzgün bir şekilde sağlanması görevi iş güvenliği uzmanına ait olmaktadır.

B Milli Nasıl Olunur?

Milli sporcu olmak isteyen oldukça fazla genç bulunmaktadır. Bunun nedenleri arasında
faydalandıkları imkânlar ve bu kişilere sağlanan fırsatlar nedenleri yer almaktadır. Milli sporcular
yeteneklerini sergiledikleri şampiyonluk dallarına ve ülkelere göre farklı gruplara bölünmektedir. En
değerli olan Milli Sporcu grubu A milli olmakta ve devamı olarak B Milli, C Milli olarak bitmektedir.
Sadece 3 milli grubu yer almaktadır. Bunların arasında B milli grubunda etkin olan ve Milli Sporcu
olan birçok kişi bulunmaktadır. Peki, B Milli nasıl olunur?
B grubu Milli Sporcu olma
Milli sporcu olmak odlukça zordur. Spor dallarından herhangi birisinde usta denilecek kadar iyi olup
Türkiye içerisinde yarışmalara katılarak derece sahibi olmak gerekmektedir. Ayrıca en son bu
yarışlardan Şampiyon olarak ayrılarak Milli Sporcu olma yoluna girilmektedir. Genç sporcuların
hepsinin hayallerinde Milli Sporcu olmak vardır. Bu alanda sporu olarak Başbakanlık bursu,
üniversiteler ve yurtlar dâhil olmak üzere birçok imkânlardan faydalanılabilmektedir. Hayatını spora
adayan kişilere bu yolda oldukça faydalı hizmetler sunulmaktadır.
Milli Sporcu dalları arasında yer alan B Milli grubu, birçok sporcunun faaliyet gösterdiği orta sınıf
grup olmaktadır. Milli Sporcular etkin odlukları spor dalı ve kategorilere göre gruplara
ayrılmaktadırlar. B gurubu içerisinde yer alan sporcular aşağıdaki alanlarda faaliyet
göstermektedirler.
 • Dünya ve Avrupa şampiyonası içerisinde faaliyet gösteren ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki sporcular
 • Üniversite yarışmaları ve oyunları
 • Dünya ve Avrupa Kupası Finallerinde bulunan Ümitler, Gençler ve Yıldızlar
 • Akdeniz ve Karadeniz gölgelerine özel oyunlar
 • Dünya ve Avrupa bölgelerinde Olimpik Yaz ve Kış Festivallerinde etkin olan sporcular
 • Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları
 • Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi tarafından yapılan Dünya Askeri 29 oyunları içerisinde faaliyet gösteren sporcular
 • Avrupa ve Dünya Şampiyonası içeriğinde bulunan bütün spor dalları
 • Uluslararası Okul Federasyonu tarafından yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonaları
Yukarıda yer alan kategorilerde, bölgelerde ve federasyonlar tarafından düzenlenen yarışmalarda B
rubu Milli Sporcular yer almaktadır. Bu alanlarda faaliyet göstererek dallarında Dünya ve Avrupa
şampiyonu olmaya aday olmaktadırlar. Yarışmalarda sürekli başarı göstererek daha iyi bir gruba
yükselerek daha iyi fırsatlardan faydalanabilmektedirler.
Milli sporcuların Türkiye’de avantajları
Ülkeyi temsil eden ve ülkenin adına farklı ülkelerde yarışan Milli Sporcular ülke içerisinde birçok
aşanda faydalı imkânlardan ve fırsatlardan yararlanmaktadır. Özellikle üniversite eğitimi gören Milli
Sporcu olan kişiler burs ve yurt gibi en gerekli konularda ÖSYM ve YÖK tarafından öncelikli olarak
seçilmektedir. BESYO bölümünde eğitim görmek isteyen kişiler ise taban puanı gibi oldukça düşük
sınav puanı ile bu üniversite bölümünde eğitim görebilmektedir. Milli Sporcular özellikle kendi dalları
ile yakından alakalı olan BESYO bölümüne karşı çok ilgili olmaktadırlar. Kendilerini bu bölümde çok
daha fazla geliştirerek daha fazla başarıya imza atmaktadırlar.

A Milli Nasıl Olunur?

Ülke içerisinde amatör spor branşları dâhil olmak üzere şampiyonalar düzenlenmektedir. Türkiye
şampiyonalarında başarılı olan kişiler ülkeyi yani Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanır. Katıldığı ve
başarılı olduğu spor dalında Milli Sporcu unvanına hak kazanır. Böylelikle Avrupa’da ve birçok farklı
ülkede Türkiye’yi temsil ederek başarılı oldduğu spor dalında yarışmalara katılır. Yarışmalarda yer alan
sporcuların tamamı Milli Sporcu olmaktadır. Bunların dışındaki kategorilerde sporcu olan kişiler
sadece Türkiye içerisinde yarışmalarda bulunabilir. Ayrıca Milli Sporcu olan kişiler A, B ve C olmak
üzere farklı gruplarda incelenir. Peki, A milli nasıl olunur?
A milli nedir ve nasıl olunur?
A milli grubunda yer almak için öncelikle Milli Sporcu olmak gerekmektedir. Milli sporcu olmanın
birçok yolu bulunmaktadır. Ancak böyle yazıldığı gibi kolay bir iş değildir. Bunun için bir spor dalında
çok uzun zaman boyunca faaliyet gösterip başarı yakalama şartı bulunmaktadır. Başarılı olan kişiler
ise faaliyet gösterdikleri bölgelere göre gruplara ayrılırlar. En öncelikli olan ve değerli görülen Milli
Sporcu grubu A Milli olmaktadır. A milli grubu içerisinde yer alan sporcular aşağıda yer alan
bölgelerde ve alanlarda yeteneklerini sergilemektedirler.
 • Olimpiyat oyunları
 • Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları
 • Dünya Özel Olimpiyat oyunları
 • Büyükler kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri
 • Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri
A Milli Sporcuları yukarıda yer alan finaller ve şampiyonalar içerisinde yeteneklerini sergileyerek
ülkelerini temsil etmektedirler. Milli sporcular için herhangi bir sınav veya okul şartı
bulunmamaktadır. Tek istenilen bir alanda başarılı olmaları ve bunu kanıtlamalarıdır. Ancak bu bir
anda olacak bir şey değildir. Genellikle günümüzde bulunan Milli Sporcular çocukluğundan beri bir
spor dalında kendini geliştiren ve ileride gösterdiği başarılar sonucunda buna hak kazanan kişilerden
oluşmaktadır.
Milli Sporcu olmanın avantajları
Herhangi bir spor dalında başarılı olarak Milli Sporcu olmaya hak kazanan kişiler aynı zamanda
birçok imkândan faydalanmaya da hak kazanmaktadırlar. Bunların arasında üniversiteler, burslar,
okullar, yurt dışı eğitim ve gezme imkânları ve daha birçok konuda fırsatları bulunmaktadır. Türkiye,
sahip olduğu Milli Sporcularına fazlasıyla değer vermektedir. Özellikle üniversite ve burs
imkânlarından yararlanması için bütün imkânları kullanmalarına olanak sağlamaktadır. YÖK ve ÖSYM
bu konuda birçok çalışma yapmıştır. Ayrıca bu kişiler Başbakanlık Bursunun 3 katı şeklinde burs
almaktadır.
Milli Sporcular aldıkları Başbakanlık Bursunun kaybolmaması için eğitim gördüğü okulda alttan ders
bırakmamalı ve dönem ortalaması 1.80’nin altına düşmemelidir. Böylelikle her sene 60 TL zam ile
burs almaya devam edebilmektedir. Milli Sporcular en çok BESYO bölümünde eğitim almaya sıcak
bakmaktadırlar. Üniversitelerde bulunan BESYO bölümü sporcular ve sporcu olmak isteyen kişiler için
gerekli bütün eğitimleri vermekte ve buna göre diploma sahibi yapmaktadırlar. Hayatını spora
adayan kişiler yani Milli Sporcular BESYO bölümünde oldukça düşük puanlar ile eğitim
alabilmektedir.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Nasıl Olunur?

Fenerbahçe Kongre Üyesi Nasıl Olunur?

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, futbol başta olmak üzere, basketbol, voleybol, boks ve yelken gibi farklı branşlar üzerinde de faaliyet yürütmektedir. Ayrıca ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olmakla beraber, başarı anlamında da liderliği yakalamıştır. Fenerbahçe’ye üye olmak, hem aidat ödemek hükümlüğünü, hem de yapılan seçimlerde söz sahibi olmak imkânını beraberinde getirmektedir. Ayrıca kongre üyesi olmak isteyen bireylerin bazı şartları da yerine getirmesi gerekir.

Üyelik Şartları

Fenerbahçe spor kulübü üyeliği iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. İlk olarak standart üyelik diye tabir edilen ve yapılan seçimlerde söz hakkı verilmeyen alternatiftir. Ayrıca standart olarak üyelik gerçekleştiren bireyler, hiçbir şekilde oy kullanamaz ve sadece maddi anlamda Fenerbahçe spor kulübünü desteklerler. Seçmek ve seçilme hakkı bulunan diğer bir Fenerbahçe spor kulübü üyeliği ise, temsilci üye olarak isimlendirilir. Ayrıca temsilci üyeler, Fenerbahçe tüzüğünde yer alan şekil ve koşulları kabul etmektedir. Yine tüzüğün 13. Maddesine göre giriş ücretinin tamamını ödemesi ve yapılan tüm seçimlere katılması gerekir.

Temsilci Üyelik İçin Gerekli Olan Belgeler
Dilekçe ve başvuru formu
1 adet fotoğraf
Nüfus cüzdan fotokopisi
Adli sicil belgesi

Temsilci üyelik başvuru formların da bulunan referans bölümleri, boş bırakılabilir. Ayrıca bu bölümlere şube yönetim kurulu üyelerinin ismi de yazılabilir. Fenerbahçe spor kulübü üyeliği için, kulübün genel merkezine, şubelerine ve Fenerium mağazalarına yapılabilir. Ayrıca farklı bankalarda şubelik başvurusunu kabul etmektedir. Temsilci üyelik bedeli ise, 10.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Söz konusu bu ödemeler, kulüp merkezine, Fenerbahçe şubelerine veya bankalara yapılabilir. Ödemelerini gerçekleştiren bireyler, üyelik işlemlerini tamamlamak için kulübe bildirim de bulunmalıdır.

Fenerbahçe spor kulübü üyeliği için aranan ilk şart, başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. Yine tüzüğün amacına göre hareket edecek ve maddi anlamda destek sağlayabilecek bir imkâna sahip olması gerekir. Kulüp üyeliği sıfatı ile 5 yılını dolduran bireyler, eşini veya çocuğunu giriş ücretinin yüzde yirmisini ödeyerek üye ettirebilir. Yapılan her seçimlere katılabilen ve oy kullanabilen Fenerbahçe spor kulübü üyeleri farklı faaliyetlere de katılma hakkında sahiptir.

Üye Eşi İçin İstenen Belgeler

 • Dilekçe ve form
 • Türkiye Cumhuriyeti Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf
 • Adli sicil belgesi
 • Asıl üyenin (eş) nüfus cüzdan fotokopisi
 • Formda; üyenin referans imzası
  .

Romantik Nasıl Olunur?

İnsanlar sevgilisini veya eşlerini daha iyi bir şekilde mutlu etmek için romantik olmakta ve onlara özel davranışlar sergilemektedirler. Özellikle kadın kısmı, erkeklerin romantik olmasından son derece hoşlanmakta ve bu durum onları fazlası ile mutlu etmektedir. Bunu bilen veya sonradan duyan kişiler ise romantik olma yollarını aramaktadırlar. Peki, romantik nasıl olunur?

Romantik olmanın şartları

 • Romantik olmak isteyen kişiler öncelikle belirli kurallara uymalı ve karşısındaki kişiyi iyi tanımalıdır.
 • Romantik olmak için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.
 • Mumlar ve güzel ışıklandırmanın olduğu, özel bir akşam yemeği hazırlayın
 • Sevdiğiniz kişiye özel sözler söyleyerek ona iltifat edin
 • Karşınızdaki kişiye karşı göstereceğiniz ilgi romantikliğin ilk kuralları arasında yer alır
 • Ona karşı olan duygularınızı ifade ederek, nasıl romantik olunur gösterebilirsiniz
 • Davranışlar bile bir kişinin romantik olmasını sağlayabilir. Sevdiğiniz kişinin elini tutarak veya ona daha yakın olarak bunu başarabilirsiniz
 • Çiçek almak en çok kullanılan romantik olma yöntemleri arasında yer alır
 • Sevgiliniz veya eşiniz ile birlikte yalnız kalacağınız özel bir tatile çıkabilirsiniz
 • Beraber ve yalnız olacağınız ortamda ikinize uygun duygusal bir film izleyebilirsiniz

Yukarıda yer alan konularda yapacağınız ataklar ile sevgiliniz veya eşinize karşı çok daha romantik olunabilir. Romantik olmak için daha duygusal ve düşünceli olmak gerekmektedir. Bunun için iki kişinin beraber yapabileceği ve mutlu olabileceği şeyler düşünülmeli ve yapılmalıdır.

Romantik olmak neden önemlidir?
Romantik olarak ilişkiyi daha sağlam temeller üzerine kurmak oldukça kolaydır. Ciddi ilişkiler karşılıklı fedakârlıklar ile kurulabilmektedir. Kişiler ne kadar bağlı olur ise kopması da o kadar zor olur. Bu nedenle bağların daha kuvvetli olması için, bir tarafın romantik olarak ilişkiyi daha sağlam temeller üzerinde utması gerekmektedir. Bu görev ise genellikle erkek tarafına düşmekte ve erkeklerden daha romantik olmaları beklenmektedir. Kadınlar böyle erkeklere karşı daha ilgili ve bağlı olmaktadır.

Bazı zamanlarda evliliği ilerletmek ve kötü durumlardan kurtarmak için romantik olmak çok daha önemli bir hal alabilmektedir. Eğer erkeklerden kaynaklanan sorunlardan ötürü bir tür ayrılık yaşanacak ise, erkek karşı tarafına çok daha ilgili olarak bu sorunun üstesinden gelebilir. Romantik olmak isteyen erkek, yukarıda yazılan romantik olma yöntemleri konusunu değerlendirerek faaliyete geçirir ise sevdiği kişide büyük farklılıklar yaratabilir.
Romantik olmak insanı sevdiğine karşı bilinçlendirir. İlgili ve romantik olan erkek, sevdiğine ne kadar değer verdiğini ve onu önemsediğini yaptığı davranışlar ile belli eder. Böylelikle bir erkek ufacık bir hediye veya davranışı ile karşısındaki kişiyi ne kadar sevdiğini ve ona birçok duygusunu ifade ettiğini belli eder. Bunları yapmak için çok para harcamaya veya maddi kaynakları kullanmaya hiç gerek yoktur. Romantik olmak demek tamamen duyguları faaliyete geçirmek demektir. İnsan duyguları ile yaptığı jestler ile sevdiği kişiye çok özel anlar yaşatabilir.

İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?

İŞKUR’a kayıt olmak isteyen kişiler öncelikle işveren mi yoksa iş arayan mı olduğunu belirtmelidir. Bu sisteme kayıt internet üzerinden veya kurum aracılığı ile yapılabilmektedir. İŞKUR ülkede yer alan işsizlik ve işçi bulma sorunu için kurulmuş olup 18 yıldır hizmet vermektedir. Birçok kişi bu kurum aracılığı ile iş veya işçi bulmaktadır. Peki, İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?

İŞKUR kayıt olma şartları
Türkiye İş Kurumu’na kayıt olmak için bilinmesi gerekenler vardır.
İŞKUR, işverenler ve iş arayanlar olmak üzere iki farklı hizmet imkânı sunmaktadır. Bunlardan birisini seçerek hangisine kayıt olunacağı belirlenmelidir
Kişiye sunulan online formda üyeliğin son aşamasının tamamlanması için e-posta veya telefon numarası belirtilmelidir
Kişinin oluşturduğu İŞKUR hesabına son bir sene içerisinde girilmez veya aktif hale getirilmez ise üyelik dondurulur
Üye olan kişilere sistem veya firmalar tarafından gönderilen mesajların süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde okunulmaması durumunda mesajlar otomatik olarak silinmektedir
Yukarıda yazılan şartlar yerine getirildiğinde İŞKUR’a kayıt olma adımlarına geçilebilir. Türkiye İş Kurumu resmi web sitesinde kayıt olmak için gerekli olan yerler bulunmaktadır. Siteye erişim yaparak bu alandan basit adımlar ile kayıt işlemleri tamamlanabilmektedir.

İŞKUR’a üye olurken kişilerden belirli bilgiler istenmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi olmaktadır;

 • Nüfus cüzdanı bilgileri
 • Doğum tarihi
 • AD ve soyad
 • Baba adı
 • Doğum yeri
 • Şifre
 • Mail adresi
 • Telefon numarası

Bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurularak en son üyelik sözleşmesi kabul edilmeli ve üyelik tamamlanmalıdır. Bu süre zarfından sonra kişiye üyeliğinin aktif edilmesi için SMS veya mail yolu ile bilgi gönderilir. Buradan gerekli adımlarda tamamlanarak üyelik aktif edilebilmektedir.
İŞKUR sistemine aktif olduktan sonra bir profil oluşmaktadır. Bu profilde kişi gerekli olan öğrenim durumu, özellikleri, eğitim durumu, ilgi alanları, kariyeri ve iş aradığı pozisyonlar gibi alanları doldurmalıdır. Buna göre kişiye iş veya işçi sunulabilmektedir.

İŞKUR kurumuna giderek kayıt nasıl olunur?
Türkiye İş Kurumu hem internet sitesinden hem de kurumlarından kayıt almaktadır. Bazı kişiler internet sitesi aracılığı ile değil de kurumdan kayıt olmak istemektedir. Bunun için kişi bölgesinde bulunan İŞKUR kurumuna müracaat ederek kayıt işlemlerini burada görev alan yetkili kişi aracılığı ile gerçekleştirebilmektedir. Kayıt olma işlemleri için nüfus cüzdanının yanında bulunması yeterli olmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda yetkili kişi farklı belgelerde talep edebilmektedir. Ayrıca öğrenim durumunun gösterildiği bir belgenin yanında bulundurulması faydalı olabilmektedir.

Türkiye İş Kurum’u kayıt olma aşamaları tamamlandıktan sonra, kişiye uygun bir iş veya işçi tespit edilir ise SMS ve mail yolu ile bilgi verilmektedir. Ayrıca yetkili kişiler telefon ile arayarak ta bilgi vermektedir. Bu süreç, Türkiye İş Kurumu sitesi üzerinden üyelik ekranından da takip edilebilmektedir. Uygun pozisyonlar buradan da görüntülenebilmekte ve mesaj olarak sisteme düşmektedir.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Gümrük müşavirleri, yurt dışı ile yapılan ticaretler sonucunda gümrüğe ulaşan malların teslimi ve teslime hazır olması için gerekli şartları yerine getiren kişiler olmaktadır. İthalat ve ihracat alanları fark etmeden faaliyet göstermektedirler. Yurtdışı işlemleri için gerekli olan belgeler ve işlemler sorumluluğu gümrük müşaviri olan kişilere ait olmaktadır. Ticaret yapmakta olan kişilerde bu tarz işlemleri için müşavirler ile iletişime geçmektedir. Peki, gümrük müşaviri nasıl olunur?

Gümrük müşaviri olmak için gerekli şartlar?
Bu alanda çalışabilmek için öncelikle gümrük müşavir yardımcısı olmak gerekmektedir. Gümrük müşaviri olabilmek için, 2 yıllık müşavir yardımcısı olma şartı aranmaktadır. 2018 gümrük müşavir olma şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • 2 yıllık gümrük müşaviri yardımcısı olarak görev yapılmış olunmalı
 • Dikkatsizlik ve tedbirsizlik gibi basit suçlar dışında adli sicil kaydı bulunmamalı
 • Devlet’te memuriyet gibi alanlarda faaliyet gösterilip atılmamış olmak
 • Gümrük müşaviri olmak için gerekli olan okullardan mezun olmak
 • 2 yıllık staj süresi tamamlanmış olmalı
 • Müşavirlik için gerekli olan sınavlardan yeterli puanı almış olmak, gerekli şartlar arasında yer almaktadır.

Yukarıda gerekli olan şartlar yerine getirildiği takdirde gümrük müşaviri olarak çalışılabilmektedir. Bu süreçte bir müşavirin yanında 2 yıl boyuna eğitim alınmakta ve yardımcısı olarak görev yapılmaktadır. 2 yıllık süre sonunda ise kişi istediği takdirde bir gümrük müşaviri olarak görev yapabilmektedir.
Gümrük müşaviri sınav tarihi
Gümrük müşaviri olabilmek için en son yazılı sınavdan geçilmesi gerekmektedir. Bu sınav tarihi, sınavdan tam bir ay kadar önce açıklanmaktadır. Sınavlar iki aşamadan oluşmaktadır ve ilk aşaması ön eleme olarak kabul edilir, resmi kuruluşlar tarafından yetersiz olan kişiler elenirler. Bir sonraki kısmında ise genel yetenek, genel kültür ve gümrük kanunu soruları yer alır. Çok az bir kısmı genel yetenek, genel kültür sorularından oluşurken sınavın büyük bir kısmı gümrük kanununu içermektedir. Sınav tarihleri ve geçmiş soruların güncel ekleri T.C. Gümrük Bakanlığı resmi sitesinde yer almaktadır. Sınavdan önce siteye girerek tarih öğrenilebilmektedir.

Gümrük müşavirleri nerede görev alırlar?
Gümrük müşaviri olan kişiler genellikle gümrük bölgelerinde görev alırlar. Burada kişilere veya firmalara özel olarak hizmet vermekte alım ve satım işlemlerini yürütmektedirler. Bir danışmanlık hizmeti gibi görülebilmektedir.
Bazı gümrük ofislerinin bulunmadığı yerlerde, ayrı bölgelerde gümrük işlemlerini yürütebilecekleri firma ofislerinde de görev alabilmektedirler. Buradan tüm gümrükleme işlemleri ithalat, ihracat ve lojistik alanlarında danışmanlık sağlanarak firmaların işlemleri yapılmaktadır. İlk göreve başlayan gümrük müşavir yardımcıları ise bu alanlarda faaliyet gösteren kişilerin yanında çalışmaktadır.

Gümrük müşaviri olmak isteyen, müşavir yardımcıları 2 yıl boyunca her konuda destek almakta ve eğitim görmektedir. 2 yıl süre bütün gerekli bilgilerin öğrenilmesi ve tam anlamıyla yapılabilmesi için yeterli bir süre olarak görülmektedir. Yardımcılıktan terfi olan kişiler ise farklı gümrük ofislerinde müşavir olarak çalışabilmektedir.

Galatasaray Kongre Üyesi Nasıl Olunur?

Galatasaray Spor Kulübü 1905 yılında kurulmuş olup günümüzde 3 büyük futbol takımından birisi haline gelmiştir. Kulüp olarak birçok hayranı ve üyesi bulunmaktadır. Hayranları ise destekleri ile takımlarının yanında olduğunu belli etmek için kongre üyesi olmaktadır. Sayısız başarılara imza atmış olan Galatasaray, belli şartlar dâhilinde bünyesine üye alımı yapmaktadır. Peki, Galatasaray kongre üyesi nasıl olunur?

Galatasaray kongre üyesi olmak için gerekli şartlar
Her kulüpte olduğu gibi Galatasaray kulübü üye olma şartları da bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler sorunsuz bir şekilde üyeliğini gerçekleştirebilmektedir. Kongre üyelik şartları aşağıdaki gibi olmaktadır;
Kulüp üyeliğinin başarılı bir şekilde tamamlanması için farklı ve rakip sayılabilecek başka bir futbol takımına üyeliğin bulunmaması gerekiyor. Buna ek olarak rakip takımlarda görevli veya lisanslı futbolcu olarak bulunmakta üyeliği engellemektedir.
Galatasaray kongre üyesi olmak için aşağıda yer alan şartların en az birisine sahip olunması gerekmektedir.
Galatasaray Lisesi’nde minimum 2 yıllık eğitim görmüş olmak
Kulüp başkanın onay vermesi ile bir üyelik döneminde en fazla 15 kişi üye alınabilir
En az beş yıllık bir süre ile kulüpte görev almış, sporcu olmuş ve lisanslı olarak çalışmış kişiler
5 yıllık üye olan kişilerin eşleri ve çocukları
Galatasaray kongre üyesi başvuru süreci
Kongreye üye olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan kişiler 1 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arasında öncelikle bir ön başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu süreçten sonra yapılan başvuru kayda alınarak 30 gün süre içerisinde tamamlanır ve üye başvurusu yapan kişiye durum bildirilir. Bu tarihlerin dışında üye başvurusu alınmaz.
Galatasaray kongre üyesi başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibi olmaktadır;

 

 • Üyelik başvurusu için hazırlanmış olan beyannameyi doldurmak ve bunlara ek olarak nüfus sureti, özgeçmiş, adli sicil ve arşiv kaydı hazırlanmalıdır
 • 5 yıllık üye olan iki kişi tarafından imza alınmalı
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflar

Yukarıda sunulması gereken belgeler yer almaktadır. Kişinin ayrıca yüz kızartıcı olarak sayılabilecek bir suçtan sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. 5 yıllık üyeler bir yıl içerisinde en fazla 5 kişiyi üyelik için önerebilirler.
Üyelik için istenilen belgeler kulübe yukarıda verilen tarihlerde teslim edilmelidir. Kişinin fotoğraflı beyannameleri, kulüp içerisinde 7 gün süre ile bırakılır. Üyeler bu 7 gün içerisinde herhangi bir itirazları olması durumunda yönetim kurulu ile iletişime geçerek durumu bildirebilirler. 7 gün sonunda belgeler Sicil Kuruluna sunulur. Bu süreçten sonra kişilerin verdikleri bilgiler ve belgeler yetkili kişiler tarafından kontrol edilerek doğrulukları onaylanır. Gerekli olması durumunda üyeler yüz yüze görüşme için kulübe çağrılır.

Bütün kontrollerin tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu onayladıkları kişilerin listesini, 10 gün içerisinde Sicil Kuruluna sunar. Bunun ardından üyelere 30 gün içerisinde giriş ücreti ve aidatlarının ödenmesi bildirilir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kişinin üyeliği başarılı bir şekilde tamamlanır.